Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Údržba hydromasážní vany

Čištění a ošetřování hydromasážní vany

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO HYDROMASÁŽNÍ VANY

Relaxace v hydromasážní vaně se v 90-letech stala takovou samozřejmostí jako automatická pračka nebo myčka nádobí ! Dopřejte si v dnešní uspěchané době příjemnou relaxaci ! Při používání hydromasážní vany Vám přejeme klid a pohodu, radost z vířící vody i uvolnění, doprovázející perličkovou lázeň.

Výběr typu hydromasážní vany

Před výběrem typu hydromasážní vany je třeba zohlednit rozměry půdorysu a uspodářání zařizovacích předmětů v koupelně. Stejně jako je nutné vzít v úvahu i prostor, který bude nutný k tomu, aby byla hydromasážní vana dopravena na určené místo. Například velikost dveřních otvorů pro průchod vany bez HM systému je 60 cm. Překážkou mohou být i točitá schodiště, prudké zaoblení chodeb apod.

Vodoinstalace

Vodoinstalace musí být provedena dle předpisů pro vnitřní vodovody dle EN 806-1 a vnitřní kanalizaci dle EN 274.

Odpad - odpadová roura zakončená hrdlem (Æ = 50 mm) musí být vyvedena v úrovni podlahy, v případě vyvedení ze zdi musí být opět v úrovni podlahy

Nástěnná baterie - v případě vanové baterie ze zdi je nutné zvážit dle tvaru vany na jaké místo by bylo nejvhodnější vanovou baterii umístit. Ve výšce 800 - 850 mm od podlahy se vyvedou vývody pro teplou a studenou vodu v rozteči baterie (nejčastěji se jedná o rozteč 150 mm).

Stojánková baterie - v případě vanové baterie stojánkové je nutné opět zvážit dle tvaru vany, kam baterii umístit. Přívody vody osaďte uzavíratelnými ventily, nesmí vadit nožičkám samonosného rámu !!! Po zabudování je nutné ponechat přístup k jednotlivým dílům, aby byla možná jejich oprava.

Poznámka: místo umístění baterie musí být znázorněno v objednávce a pokud bude tato baterie dodána do výrobního oddělení ve Slaném, pak budou otvory pro usazení vanové baterie vyvrtány při výrobě HM kompletu.

Elektroinstalace

Hydromasážní vana je zařízení třídy „I“, proto veškeré instalace a zásahy do elektrických rozvodů smí vykonávat pouze osoba vlastnící platné osvědčení!!!

Pro požadovaný výkon zařízení je nutný pevný samostatný elektrický přívod 230 V/50 Hz. Pod vanou přiveďte pospojovaní kabel 6 mm2 Cu a přívodní kabel CYKY 3 x 2,5 C v délce cca 4m.

Elektrorozvod musí odpovídat požadavkům ČSN 332130, ČSN 33 000-7-701, ČSN 33 2000-4-41 a dalších souvisejících norem a předpisů. Bez ohledu na příkon elektrického zařízení vany musí mít samostatný přívod, který musí být samostatně jištěný. Tento přívod bude dimenzován na příkon vany a na úbytek napětí podle vzdálenosti. V místnosti, kde bude instalován hydro a airmasážní systém musí být provedeno místní doplňující pospojování ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.6. V napájecím rozvaděči je nutno provést rozdělení vodiče PEN (pokud to není již provedeno) na PE a N, tj. soustava TN-C na soustavu TN-S. V rozvodnici bude umístěn hlavní vypínač dle ČSN 33 2000-5-537 čl. 537.3.1 a 537.4.3. Dále zde bude instalován proudový chránič kombinovaný s jističem (proudová hodnota dle příkonu vany) dle ČSN 33 2000-4-41 ČL. 412.5. elektrický přívod v lázeňských, lékařských a jiných zařízeních bude proveden dle ČSN 332140.

Poznámka: v případě instalace 3kW příhřevu je nutné vyvést v masážní vaně dva samostatné elektrické přívody 3 x 2,5 CYKY.

Po provedení přívodu elektrické energie do místa masážní vany Vám musí firma, která přívod realizovala, vystavit revizní zprávu elektrického rozvodu a přívodu k HM vaně.

Je zakázáno provádět provádět jakékoli zásahy do masážního systému, jeho elektronstalace či elektronického vybavení!!!

OBLOŽENÍ A ZAKRYTÍ HYDROMASÁŽNÍ VANY

Vanu je možné instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny !!! Tedy s hotovými obklady a dlažbou a dále také s dokončenou elektro a vodoinstalací. Pokud není obklad stěn až k podlaze, musí být ukončen minimálně 150 mm pod úrovní horní hrany vany.

Podlaha pod vanou musí být pevná a rovná! Místo, kde bude nainstalována hydromasážní vana, je nutné zbavit prachu, v případě nedokončení obkladu k podlaze doporučujeme povrch natřít penetračním nátěrem. DOPORUČUJEME DLAŽBU POD VANOU.

Vana musí být osazena tak, aby ji bylo možno pro revizní práce a opravy vyjmout bez demolice obezdívky. Tzn., že musí být i dostatečná délka všech pružných hadic v případě stojánkové baterie nebo musí existovat možnost odpojit tyto hadice díky montážnímu otvoru. Vana musí být volně vyjímatelná !!!!

Pro přístup k agregátům , sifonu či jiného (např hadic a napojení stojánkové baterie) je nutno vytvořit montážní otvory – rozměry viz obrázek. Jestliže je zařízení vybaveno 2 motory, pak je třeba zřídit 2 takové otvory. V případě airmasážního či kombinovaného kompletu je nutno vytvořit větrací otvor. Větrací mřížka musí mít minimálně 10x10 cm aktivní plochy pro přívod vzduchu k agregátům (větrací plocha je uvedena na větracích mřížkách). Může se umístit buď přímo na panel či na vyzděnou příčku, ale vždy v nezbytné blízkosti vzduchového kompresoru.

Správným obezděním HM kompletu se rozumí: vyzdění příčky včetně obložení obkladem a utěsnění vzniklé mezery (cca 2 – 3 mm) mezi lemem vany a zídkou. Při této činnosti doporučujeme zakrýt HM komplet a tím zabránit napadání nečistot do HM vany, čímž předcházíme případnému poškození.

Instalace vany s krycím čelním panelem

v případě použití čelního panelu se tento připevní podle návodu a vzniklé spáry mezi panelem a zdí se utěsní sanitárním silikonem. V případě airmasážního či kombinovaného kompletu je nutno vytvořit větrací otvor. Větrací mřížka musí mít minimálně 100 cm2 aktivní plochy pro přívod vzduchu k agregátům (větrací plocha je uvedena na větracích mřížkách). Může se umístit buď přímo na panel či na vyzděnou příčku, ale vždy v nezbytné blízkosti vzduchového kompresoru!

Instalace vany s obezděním

pokud se bude vana obezdívat vyzděte čelní, případně i boční příčku tak, aby její vnitřní obvodová hrana byla překryta obrysem vany maximálně o 10 mm. Výška obezdívky je dána typem vany, dále ale také může výšku ovlivnit vyvýšení nožiček či rozměry použitého sifonu. Obezdění je vhodné provést až po usazení hydromasážní vany a po kontrole těsnosti a funkčnosti hydromasážního kompletu. Také se mohou použít Wedi desky (konstrukční panel), který se vytvaruje dle vany a obloží, v případě air masážního systému vytvoří větrací mřížka v místě umístění kompresoru a poté se silikonem přichytí k vaně. Tyto desky jako výrobci skutečně doporučujeme a můžeme zajistit jejich dodání.